LK Translation - tulkojumu birojs Tulkojumi par pieņemamām cenām

Privātuma politika

1. SIA LK Tulkojumi privātuma un sīkdatņu politika.

1.1. Datu aizsardzības speciālists — SIA „LK Tulkojumi”, turpmāk tekstā LK Tulkojumi, datu aizsardzības speciālists, kas atbild par datu aizsardzību, apstrādi, glabāšanu, dzēšanu un vākšanu.

1.2. Datu apstrādātājs — ir juridiska vai fiziska persona, kas veic subjekta datu apstrādi SIA „LK Tulkojumi” vārdā.

1.3. Datu pārzinis — ir juridiska vai fiziska persona, kas pati nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

1.4. Datu subjekts — fiziska persona, kuras identitāte ir noteikta vai tā ir nosakāma, iegūstot papildus informāciju.

1.5. Personas dati — informācija, kas attiecas personu, kas ir identificēta vai persona ar kuras palīdzību ir iespējams identificēt personu. Piemērs, (vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts, adrese, fotogrāfija, atrašanās vietas dati, personidetificējošo dokumentu dati utt.)

1.6. Privātuma politika — informācija, kas paredz personas datu aizsardzību, kas izveidota atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību. Kas sevī ietver SIA „LK Tulkojumi” iekšējo kārtību kā tiek vākti, glabāti, kopīgoti, dzēsti un aizsargāti personas dati. Politika attiecas uz klientu datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi. LK Tulkojumi vāc un apstrādā klientu personu datus tādā apjomā, kā to pieļauj LR (Latvijas Republikas) un Eiropas Savienības akti.

2. Datu pārzinis un saziņa ar uzņēmumu

2.1. Personas datu pārzinis ir:

Nosaukums: SIA “LK Tulkojumi”

Reģistrācijas numurs: 52403042961

PVN maksātāja numurs: LV 52403042961

Adrese: Sliežu iela 1, Rīga, Latvija

Tālruņa numurs: (+371) 25752585

E-pasta adrese: [email protected]

Tīmekļa vietne: www.lkt.lv

3. Personas dati, ko apstrādā LK Tulkojumi

3.1. Personas dati, kuru apstrādi veic LK Tulkojumi, ir jebkuri personas dati ar kuriem tiek veiktas sekojošas darbības, vākšana, glabāšana, pārveidošana, izmantošana, dzēšana, ievadīšana, filtrēšana, nodošana.

3.2. Datu aizsardzības un apstrādes principi: - Dati tiek apstrādāti, glabāti, vākti, ievērojot visas LR un EU tiesību normas;

3.3.LK Tulkojumi, ievāc tikai tādus personas datus, kas nepieciešami tiešai pakalpojuma nodrošināšanai.

3.3.1. Personas dati, ko apstrādā LK Tulkojumi

3.3.1.1.vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, e-pasts, tālruņa numurs, bankas dati, nodokļu maksātāja numurs, izglītības un darba pieredzes apliecinoši dokumenti;

3.3.1.2. dati, ko Klients, Darbinieks vai Piegādātājs pats paziņo un/vai iesniedz LK Tulkojumi.

3.3.1.3. sīkdatnes.

4. Kā LK Tulkojumi iegūst personas datus

4.1. LK tulkojumi iegūst datus tiešā veidā, kad persona sazinās ar uzņēmumu, saņemot pieprasījumu pēc pakalpojumiem, vai kandidāts ir pieteicies vakancei.

4.2. Dati var tikt iegūti, arī izmantojot publiski pieejamus resursus kā Facebook, Google u.c.

4.3. Dati par mūsu mājas lapas apmeklētājiem tiek iegūti, izmantojot Google Analytics.

4.4. Dati var tikt iegūti, izmantojot arī sīkdatnes.

5. Personas datu apstrādes mērķis

5.1. LK Tulkojumi atkarībā no situācijas veic datu apstrādi šādiem nolūkiem:

• Tulkošanas pakalpojuma sniegšanai;

• Personas (subjekta identificēšanai);

• Līguma, sagatavošanai;

• Naudas plūsmas kontrolei, t.sk. klientu maksājumu un parādu administrēšanai;

• Datubāzes administrēšanai (darbu plānošanai un informatīvo materiālu nosūtīšanai);

• Mārketinga mērķiem — personalizētu, atbilstošu piedāvājumu sagatavošanai un nosūtīšanai;

• Iekšējo procesu vadībai un uzņēmuma galveno darbības rādītāju analīzei;

• Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir saņemts pieprasījums izpaust personas datus valsts pārvaldes iestādēm.

6. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

6.1. LK Tulkojumi ir atbildīgs, lai datu apstrāde vienmēr notiktu pamatoti un likumīgi

6.2. Līguma izpilde vai tā noslēgšanai — lai noslēgtu līgumu pēc klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi.

6.3. Klienta dota piekrišana konkrētam datu apstrādes mērķim, piemēram, mārketinga darbībām.

6.4 Tiesību aktos paredzētos pienākumu izpildei, piemēram, normatīvo aktu prasības.

6.5. Lai nodrošinātu LK Tulkojumi leģitīmas intereses, piemērām, Klientam piedāvāti jauni individuāli LK Tulkojumi pakalpojumu piedāvājumi;

6.6. Lai aizsargātu datu subjekta vai citas personas vitāli svarīgās intereses (piemēram, dzīvību un veselību).

6.7. LK Tulkojumi datus apstrādā, pamatojoties tikai un vienīgi uz datu subjekta piekrišanu, tam ir tiesības savu piekrišanu jebkurā brīdī atsaukt, sazinoties ar LK Tulkojumi datu aizsardzības speciālistu. Detalizēti kontakti norādīti šīs Privātuma politikas 2.1. punktā.

7. Personas datu saņēmēji

7.1. Personas datus apstrādā LK Tulkojumi darbinieki, kuri ir noslēguši un parakstījuši konfidencialitātes līgumu.

7.2. Personu dati var tikt nodoti LK Tulkojumi sadarbības partneriem vai institūcijām, kuru darbībai ir nepieciešama šāda informācija, lai sniegtu kvalitatīvu pakalpojumu.

7.3.Personas dati var tikt nodoti mūsu sadarbības partneriem, lai tie spētu nodrošināt attiecīgos pakalpojumus. Piemēram, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, IT sistēmas izstrādātājiem un uzturētājiem, parādu piedziņas uzņēmumiem. Ar šiem uzņēmumiem ir noslēgti konfidencialitātes līgumi, kur strikti atrunāti personas datu apstrādes prasības, mērķi un apjomi.

7.4. Personas dati atsevišķos gadījumos var tikt nodoti tiesībsargājošajām vai pašvaldības iestādēm, ja to LK Tulkojumi par pienākumu uzliek normatīvie akti vai attiecīgās valsts iestādes likumīgs pieprasījums.

8. Klientu tiesības

8.1. Ja, LK Tulkojumi datus apstrādā, pamatojoties tikai un vienīgi uz datu subjekta sniegtu piekrišanu, tam ir tiesības savu piekrišanu jebkurā laikā atsaukt, rakstot uzņēmumam uz [email protected]

8.2. Personai ir tiesības noskaidrot, vai un kādus viņa personas datus apstrādā LK Tulkojumi, kā arī uzzināt šādas datu apstrādes mērķus.

8.3. Personai ir tiesības iebilst pret datu apstrādi vai to neļaut, bet jāņem vērā, ka gadījos, kur persona ir liedzi datu apstrādi LK Tulkojumi nespēs sniegt pakalpojumus vai nodrošināt sadarbību.

8.4. Personai ir tiesības pieprasīt, lai LK Tulkojumi labo neprecīzus, novecojušus vai kā citādi nepilnīgus datus.

8.5. Personai ir tiesības jebkurā laikā atteikties no mārketinga sūtījumiem, rakstot uz [email protected].

9. Personas datu uzglabāšanas ilgums

9.1. Dati tiks uzglabāti un apstrādāti tik ilgi, kamēr pastāvēs vismaz viens no zemāk minētajiem apstākļiem:

• Ir spēkā līgums starp Klientu vai Piegādātāju un SIA „LK Tulkojumi”;

• Personas datu apstrādes un glabāšanas termiņus nosaka Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību akti;

• Nav atsaukta Klienta piekrišana datu apstrādei;

• Datu apstrāde ir nepieciešama LK Tulkojumi leģitīmo interešu aizsardzībai.

9.3. Uzņēmuma pārziņā esošie Klientu dati tiek regulāri atjaunoti un dzēsti. Klientu dati tiek dzēsti, kad ir pagājuši 3 gadi kopš pēdējā pasūtījuma.

10. Kas ir sīkdatnes un kā tas tiek izmantotas

10.1. Lai mūsu mājas lapas apmeklētājiem nodrošinātu vislabāko funkcionalitāti, LK Tulkojumi izmanto Google Analytics nodrošinātos pakalpojumus.

10.2. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (Chrome, Firefox, Safari u.c.) saglabā tīmekļa lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. Kad lietotājs apmeklē mājas lapu, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Ar sīkdatņu palīdzību mājas lapa iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, lai uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājam ir iespējas dzēst jebkuras sīkdatnes, kas atrodas uz tā datora, planšetdatora vai viedtālruņa.

10.3. Izmantojot sīkdatnes, kas neidentificē konkrētu lietotāju, tiek noteikti kopējie lietotāju paradumi un darbības.

10.4. LK Tulkojumi izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu mūsu sniegtos pakalpojumus un tīmekļa vietni, kā arī lai analizētu mūsu tīmekļa vietnes darbību.

10.5. Vairāk informācija par sīkdatnēm pieejama šeit.

11. Kā dati tiek aizsargāti

11.1. LK Tulkojumi datus uzglabā elektroniski. Dati, kuri tiek uzglabāti fiziski ir uzglabāti uzņēmuma birojā, atbilstoši visām prasībām.

11.2. Datu drošība tiek atbilstoši sargāta, izmantojot drošus serverus, paroles, piekļuves tiesību ierobežojumus, šifrēšanu utt.

11.3. Birojā uzglabātie dati tiek uzglabāti slēgtās novietnēs. Iznīcināšanai izmantojot specializētu tehniku, vai risinājumus.

11.4. Datiem tiek nodrošināta strikta konfidencialitāte.