Tulkošanas birojs Personu apliecinošu dokumentu tulkojumi

Kas jāzina par personu apliecinošu dokumentu tulkošanu.


Dzimšanas apliecību, pasi/ID karti tulko gadījumos, ja nepieciešams šķērsot robežu vai iesniegt kādā no valsts institūcijā. Iemesli un mērķi mēdz būt dažādi. Bieži tiek tulkotas arī miršanas apliecības, lai sakārtotu dažādas formalitātes saistībā ar aizgājēju.

Latvijas Republika regulē kārtību, kādā veidā tiek apliecināti dokumentu tulkojumi latviešu valodā.


1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā var tikt apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā, ja normatīvajos aktos nav noteikts iesniegt notariāli apliecinātu dokumenta tulkojumu vai nav noteikta cita kārtība.
2.Aizliegts apliecināt:
     2.1. pases, to aizstājoša dokumenta, dienesta apliecības, deputāta apliecības, politiskās un sabiedriskās organizācijas biedra kartes tulkojuma pareizību;
     2.2. tāda dokumenta tulkojumu, kurš ir rakstīts ar zīmuli vai uz vairākām lapām, ja tās nav sanumurētas, caurauklotas un to skaits nav apliecināts ar dokumenta izsniedzēja zīmoga nospiedumu un kompetentas amatpersonas parakstu, kā arī tāda dokumenta tulkojumu, kurā ir neatrunāti labojumi, dzēsumi un svītrojumi.
3. Prasība par dokumenta lapu caurauklošanu, zīmoga nospieduma un kompetentas amatpersonas parakstu nav attiecināma uz dokumentu, kura autors ir fiziska persona.
4. Valsts un pašvaldību iestādes, tiesas un tiesu sistēmai piederīgās iestādes, kā arī valsts un pašvaldību uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) (turpmāk — iestāde) dokumentu svešvalodā izskata, ja fiziskā vai juridiskā persona dokumentu ir iesniegusi iestādē atbilstoši tās kompetencei, pievienojot arī dokumenta tulkojumu valsts valodā.
5. Iestādē drīkst iesniegt tikai dokumenta oriģinālu vai notariāli apliecinātu attiecīgā dokumenta atvasinājumu (norakstu, izrakstu vai dublikātu).
6. Apliecinot dokumenta tulkojuma pareizību, tulks tulkojuma pēdējā lapā aiz teksta noformē apliecinājuma uzrakstu valsts valodā.

Atsauce: Ministru kabineta noteikumi Nr.291

Biežāk tulkoto dokumentu veidi:

  • Dzimšanas apliecība – dokuments, kas apliecina personas dzimšanas vietu un laiku;
  • Laulības apliecība – dokuments, kas apliecina personu stāšanos laulībā;
  • Miršanas apliecība – dokumenta veids, kas apliecina personas nāvi;
  • Pase/ID karte– dokumenti, kas apliecina personas identitāti.

Tulkojumu apliecinājuma veidi.

  • Notariālais tulkojuma apliecinājums - kvalificēts tulkotājs ar savu parakstu apliecina tulkojumu. Tulkotāja paraksta īstumu apliecina zvērināts notārs pēc Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Vairāk informācijas ŠEIT
  • Tulkošanas biroja apliecinājums tulkojums tiek piešūts pie dokumenta kopijas un tiek apliecināts ar kvalificēta tulkotāja parakstu un biroja zīmogu.

Tulkošanas biroja apliecinājumam ir divi veidi:

  • Fiziski apliecina ar personīgo parakstu;
  • Apliecina ar e-parakstu iesniedzot elektroniski. Vairāk informācijas ŠEIT

Apostille, jeb dokumentu legalizācija – Dokumentu īstuma apliecinājums nozīmē, dokumentā saturošo personu parakstu un zīmogu īstuma apliecināšana. Vairāk informācijas ŠEIT

Visu veidu tulkošanas pakalpojumi – LK Translation.

Mūsu kontakti. [email protected]